تيره گاو زبان

گل گاوزبان
عده ای از گیاهان این تیره به علت دارا بودن موسیلاژ فراوان دارای اهمیت اند. برخی دیگر نیز اثر قابض و تلخ دارند. تعداد زیادی از آنها در طب عوام مورد استفاده قرار میگیرند و دارای شهرت درمانی فراوان می باشند.
زیرمجموعه آن:
سگ زبان: آرام کننده سرفه و دارای اثر مخدر خفیف است.
گل آفتاب پرست: اطبای قدیم برای آن اثر صفرا بر، تب بر و قاعده آور قائل بودند.
سپستان: پوست این درختچه اثر قابض و ریشه اش خاصیت مسهلی دارد.
 
کلمات کلیدی:

ایران ، مرودشت، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد