تيره بارهنگ

تیره بارهنگ شامل:
اسفرزه : گیاه علفی یک ساله که در طب عوام به عنوان التیام دهنده زخم و جراحات استفاده می شود.
رمحاج ولک: این گیاه اثری نرم کننده وقابض دارد و به عنوان تصفیه کننده خون استفاده می شود.
مشیطه: این گیاه اثر رفع التهاب و نرم کننده دارد.
 
کلمات کلیدی: تیره بارهنگ

ایران ، مرودشت، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد