عروسك پشت پرده

عروسک پشت پرده:
میوه این گیاه اثر مدر و ملین دارد. برگ ها، ساقه و کاسه گل آن در ردیف داروهای مقوی تلخ و تصفیه کننده خون جای دارند. عده زیادی از پزشکان قدیم و قرن حاضر، مصرف آن را در رفع خیز عمومی بدن ناشی از آبومینوری، بیماری های سخت کلیه و مثانه ، سنگ کلیه ، استسقاء همچنین رماتیسم نقرسی و یرقان توصیه نموده اند.

 
کلمات کلیدی:

ایران ، مرودشت، منطقه کمرزرد، مجتمع کشت و صنعت گیاهان دارویی اسپاد رایمون پاسارگاد